• ,,Aktywna tablica"

    • Informacja o programie

     Program „Aktywna tablica” to program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów. W ramach programu szkoły podstawowe mogą ubiegać się o dofinasowanie zakupu takiego sprzętu jak m.in. projektory interaktywne, monitory dotykowe oraz tablice interaktywne.

     Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

     Zakłada się, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji programu, co jest jednym z założeń reformy systemu oświaty.

     Program „Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017- 2019.

     Szkoła może otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 14 tys. złotych. W przypadku takiego wsparcia, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie wówczas 17,5 tys. zł.

      

     Nasz udział w programie

     Nasza szkoła dzięki przystąpieniu do programu wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o  dwie tablice interaktywne łącznej wartości 6 890 zł, dwa projektory ultrakrótkoogniskowe wartości 8 050 zł, jeden projektor przenośny o wartości 1 750 zł i trzy zestawy głośników wartości 810 zł. Koszt zakupu w/w sprzętu to 17 500 zł; kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła  14 000 zł przy własnym wkładzie finansowym w wysokości 3 500 zł. Wykorzystaliśmy zatem 100 % wsparcia finansowego.

     Stosowanie technologii informacyjnej w naszej szkole widocznie wpłynęło na świadomość celów uczenia się oraz wzrost jego efektów. Przede wszystkim jednak podniosło atrakcyjność procesu nauczania, co wobec obserwowanego spadku motywacji do nauki wśród uczniów przełożyło się na większe zaangażowanie w proces uczenia się. Obecnie wydawane podręczniki zaopatrzone są w multibooki oraz mają kody QR, do których podpięte są różne materiały multimedialne, pozwalające nauczycielom na skuteczniejsze objaśnienie nowych treści a uczniom na ich przyswojenie. Niektórym uczniom TIK pomaga także w gromadzeniu dowodów uczenia się tak, aby pokazywały drogę do osiągnięcia ostatecznych efektów. Uczniowie mogą przechowywać swoje prace w formie elektronicznej i dokonywać przeglądu osiągnięć i niedociągnięć. Dzięki temu uczniowie mogą analizować swoje prace, dokonywać samooceny i refleksji nad tym co im pomaga w uczeniu się, by później stosować to w praktyce. Nauczyciele dzięki stosowaniu TIK zmuszeni są doskonalić się w pracy nowymi metodami, co spowalnia proces wypalenia zawodowego. Stosowanie TIK ułatwia wymianę doświadczeń i oszczędza czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć. Jest to też świetny sposób na pokazanie uczniom, że nauka nie jest nudna i że komputer służy nie tylko do rozrywki. Dzięki TIK i rosnącemu zaangażowaniu nauczycieli w stosowanie nowych metod pracy z uczniami, szkoła zmieniła swoje priorytety w obszarze gromadzenia zasobów sprzętowych w szkole, a jednym z pytań zmierzających do wyznaczenia kierunków pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym jest określenie nad czym w  zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu chcemy i będziemy pracować, dążąc do tego, by nauczyciel stał się przewodnikiem ucznia w zdobywaniu kolejnych szczebli  drabiny wiedzy i umiejętności.

      

     Galeria zdjęć: Aktywna tablica

      

     Scenariusze zajęć:

     biologia.pdf

     chemia.pdf

     edukacja_wczesnoszkolna.pdf

     edukacja_wczesnoszkolna2.pdf

     fizyka.pdf

     fizyka2.pdf

     geografia.pdf

     historia.pdf

     historia2.pdf

     informatyka.pdf

     jezyk_angielski.pdf

     jezyk_angielski2.pdf

     jezyk_niemiecki.pdf

     jezyk_polski.pdf

     jezyk_polski2.pdf

     jezyk_polski3.pdf

     lekcja_wychowawcza.pdf

     lekcja_wychowawcza2.pdf

     lekcja_wychowawcza3.pdf

     matematyka.pdf

     matematyka2.pdf

     muzyka.pdf

     plastyka.pdf

     plastyka2.pdf

     plastyka3.pdf

     przyroda.pdf

     religia.pdf

     rewalidacja.pdf

     swietlica.pdf

     technika.pdf

     wdzwr.pdf

     zajecia_artystyczne.pdf

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx