• Projekt edukacyjny 2016-2018

    • Dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne, wyposażenie pracowni w dodatkowy sprzęt, nowy sprzęt multimedialny oraz nowe materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”. Projekt jest  realizowany w Szkole Podstawowej im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Widzowie.

     Projekt ten ma przede wszystkim na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych min. 218 uczniów ze szkół w gminie wiejskiej Kruszyna poprzez realizację zajęć edukacyjnych: rozwijających i wyrównawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 18 nauczycieli.

     W trakcie trwania projektu prowadzone są zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe  dla uczniów Gimnazjum i obejmują zajęcia z: geografii, językowe – angielski i niemiecki, informatyki, chemii, matematyki, z doradztwa zawodowego, fizyki  oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

     Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczą również w projekcie i dla uczniów Szkoły  prowadzone  są zajęcia rozwijające tzw. kompetencje kluczowe: przyrodnicze, informatyczne, matematyczne, rozwijające umiejętność uczenia się oraz rozwijające kompetencje społeczne. Nie zapomniano również o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nich przewidziano zajęcia: terapeutyczne dla uczniów z problemami edukacyjnymi, socjoterapeutyczne, logopedyczne, arteterapeutyczne oraz zajęcia ruchowe z  gimnastyki korekcyjnej.

     Ponadto zostaną  zorganizowane wycieczki edukacyjne.

     Do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu przydadzą się nowe, kupione na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne. Ważne będzie także wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK (technologii informacyjnych i  komunikacyjnych). Będą zakupione nowoczesna tablica interaktywna, projektor multimedialny i zestawy komputerowe. Zakupiony sprzęt dodatkowo uatrakcyjni zajęcia i sposób przekazywania wiedzy.

     Szkolić się będzie także kadra pedagogiczna. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniu z „Równości szans kobiet i mężczyzn” oraz będzie przeprowadzone szkolenie nt. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dla wybranych nauczycieli.

     Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych jest dla szkoły konieczne, aby zmniejszyć dystans w zakresie osiągnięć uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu.

     Termin realizacji projektu: 01.10.2016r. - 30.09.2018r.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx