• Święto Chrztu Polski

      12.04.2021

      „Świadomość własnej przeszłości pomaga

      nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

      by przekazać następnym wspólne dobro

      - Ojczyznę”

       

      Jan Paweł II

       

      W środę 14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. 1055 lat temu Polska stała się państwem chrześcijańskim. Historia naszego kraju jest niezwykle bogata w przełomowe wydarzenia. Jednym z nich właśnie było przyjęcie przez Mieszka I chrztu w 966 roku. To wydarzenie zapoczątkowało proces chrystianizacji całego kraju, co oznaczało przyjęcie religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim oraz włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów i wzrostu znaczenia wśród państw Europy. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto to obchodzone jest w Polsce po raz trzeci, w imieniu prezesa Fundacji SŁOWO zachęcamy do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flagi narodowej. 

     • Światowy Dzień Wody

      31.03.2021

      Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

      Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

      Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

      Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody:

      Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Światowego Dnia Wody wykonując plakaty.

     • Kim byli Żołnierze Wyklęci?

      26.02.2021

      POLSKIE POWOJENNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

      „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

       

      1.Czym było powojenne podziemie niepodległościowe?

      Powojenne podziemie niepodległościowe stanowiło prostą kontynuację działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych na początku wojny przez dziesiątki tysięcy konspiratorów. Było też pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej przez sowietów – komunistycznej władzy.

      2. Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe do powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250–300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpracowników i sympatyków, a także około 20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżowych.

      3. Z jakich środowisk się wywodzili?

      Polskie podziemie niepodległościowe było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii po- litycznych (od socjalistów z Polskiej Partii Socjalistycznej po członków obozu narodowego), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

      4.Jak długo trwał opór?

      Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do wiosny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak jego definitywnego końca, podobnie jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani też marzec 1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980. Historia „Żołnierzy Wyklętych” toczyła się swoim własnym rytmem. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka „Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 października 1963 r. Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani do 1989 r. przez SB trwali oni w konspiracji – tej jednostkowej – wewnętrznej – z dala od rodzin, z którymi nie dane było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat.

      5. Czy to było powstanie antykomunistyczne?

      Polskie podziemie niepodległościowe – z racji skali, zasięgu, trwałości oraz czynnika inicjującegojakim była agresja obcego państwa, tj. ZSRR – wpisuje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną – jako powojenne powstanie antykomunistyczne. Jego geografia w dość dokładny sposób pokrywa się z mapą inicjatyw powstańczych z 1863 r., będąc potwierdzeniem przywiązania do tradycji niepodległościowych społeczności lokalnych np. Podlasia, Mazowsza, Kresów.

      6. Co udało się zyskać dzięki walce „Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe było z pewnością głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach. To między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzania w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane. To między innymi z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z Kościołem katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.

      7. Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”?

      Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci,  ponad  21  tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych  bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL.

      8. Dlaczego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”?

      Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę nie- podległości. Wybór tej daty – związanej z 60. rocznicą zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – jest także symbolicznym aktem uhonorowania najwyższej ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy pod- ziemia powojennego w trakcie pierwszej komunistycznej dekady.

      dr Tomasz Łabuszewski, IPN

     • Bal karnawałowy klas I- III

      04.03.2021

      Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Najmłodsze dzieci z naszej szkoły, każdego roku z niecierpliwością oczekują na moment rozpoczęcia się szkolnego balu karnawałowego. Wyjątkowo w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną bal odbył się w oddzielnych salach.

      W zorganizowanej 12 lutego b.r. zabawie karnawałowej dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe. Przez dwie godziny Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim towarzyszyła radość i uśmiech, co było głównym celem tego wydarzenia.

     • „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO”

      17.02.2021

      Uczniowie klas I-III z naszej szkoły po raz pierwszy aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Chorego. W ramach akcji organizowanej przez Fundację „Dr Clowna” posłali dobrą myśl chorym z naszego województwa. Akcja polegała na stworzeniu własnoręcznych kartek z życzeniami powrotu do zdrowia dla osób dorosłych, które przebywają na różnych oddziałach szpitalnych. Gotowe kartki przekazaliśmy wolontariuszom zaprzyjaźnionej Fundacji „Dr Clowna”. Jak się później dowiedzieliśmy, trafiły one do chorych w Myszkowie.

      Warto wiedzieć, że Światowych Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II i przypada na dzień 11 lutego.

      Taka forma pomocy bardzo przypadła uczniom do gustu. W przygotowanie życzeń włożyli oni wiele serca. Mamy nadzieję, że obdarowanym również sprawiły one wiele radości.

       

     • Póki bije jego serce, trzeba walczyć

      05.02.2021

      Rodzice z radością oczekiwali na przyjście synka na świat. Niestety, dzień narodzin potwierdził obawy, które pojawiały się w czasie ciąży. Oluś urodził się z wadą serca.

      Wada, tzw. tetralogia Fallota, przybrała w przypadku chłopczyka skrajną postać. – Jest śmiertelnie niebezpieczna. Jedynym ratunkiem jest bardzo skomplikowana operacja za granicą, która jest ogromnie kosztowna.

      Determinacja i wsparcie innych dają rodzicom chłopca siłę do szukania funduszy. Obok tradycyjnych wpłat na konto w fundacji czy zbierania nakrętek pojawiły się pomysły na internetowe licytacje na rzecz chłopca. Także w ramach challenge przedszkolaki i dzieci ze szkół razem z opiekunkami przygotowują przedstawienia, piosenki, a zwolennicy morsowania zażywają zimowej kąpieli. Każdy uczestnik wpłaca jakąś kwotę, a dzięki kolejnym nominacjom akcja zatacza coraz szersze kręgi.

      Nasza szkoła również włączyła się w zbiórkę przyjmując wyzwanie.

      Klasa I i II zaprezentowała piosenkę o dobrym wychowaniu .


      W imieniu Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Lgocie Małej za nominację.

      Włączając się w zbiórkę charytatywną na rzecz 2 – letniego chłopca – Aleksandra Filipowskiego przyjęliśmy wyzwanie i jednocześnie zapraszamy do przyjęcia wyzwania – nominując:

      - Gminne Przedszkole w Widzowie.

      - Szkołę Podstawową w Szczepocicach

      - Szkolę Podstawową nr. 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Akcja polega na zaprezentowaniu przez dzieci pod opieką nauczycieli dowolnej formy scenicznej, np. zaśpiewaniu piosenki, zatańczeniu dowolnego tańca czy układu oraz wpłaceniu dobrowolnej kwoty na zbiórkę prowadzoną na stronie siepomaga.pl do skarbonki Aleksandra Filipowskiego.


      Wierzymy, że pieniądze uda się zebrać.

      Trzymamy kciuki!

     • Razem na Święta

      26.01.2021

      W grudniu ubiegłego roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Celem akcji było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie więzi międzypokoleniowych. Szkolny Klub Wolontariatu poprosił uczniów, by włączyli się w tę akcję i razem postarali się o bezinteresowne zrobienie czegoś dobrego w tym trudnym czasie. Oczywiście prośba nie pozostała bez odzewu. Samodzielnie lub z pomocą rodziców przygotowali smakowite, pięknie ozdobione, korzenne wypieki. Tymi pierniczkami zostali obdarowani mieszkańcy Widzowa oraz Widzówka. Wspaniale było zobaczyć ich radość i uśmiech na twarzy. Ze względu na stan epidemii działania w ramach tej akcji miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter.

      Każdemu, kto pomagając, okazał wielkie serce, bardzo dziękujemy, jesteśmy przekonani, że dobro czynione powraca.....

       

       

      Szkolny Klub Wolontariatu

                                                                                                                                                wraz z opiekunem

      Panią Agnieszką Kuźnicką

     • 29 FINAŁ WOŚP

      26.01.2021

      Gmina Kruszyna po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

      Tym razem w ramach 29 Finału zbieramy środki pieniężne dla „laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy”.

      Sztab w Kruszynie został powołany. Przygotowania do 29 Finału trwają. Uczniowie szkół z terenu gminy Kruszyna jak co roku będą zbierać 31 stycznia 2021 pieniążki do puszek. Kwestę w Widzowie przeprowadzi trójka wolontariuszy z pomocnikami.

      Tegoroczny Finał będzie inny niż zawsze ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego. Nie odbędzie się Finałowa impreza. Nie będziemy mogli się wspólnie bawić w niedzielne popołudnie w gościnnych progach szkoły w Kruszynie. Nie znaczy to, że rezygnujemy ze wszystkiego.

      Sztab w Kruszynie otrzymał z Fundacji WOŚP, jak co roku, kilkanaście orkiestrowych gadżetów. Licytacja odbywa się online.

      Na FB utworzona jest grupa „Gmina Kruszyna – Sztab nr 2260 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (link do grupy – wosp.kruszyna.pl), na której zaprezentowane są wszystkie przedmioty do licytowania.

      Bardzo prosimy o dołączenie do grupy i wspólną zabawę. Każdy kto dołączy będzie mógł zapraszać swoich znajomych i w ten sposób grupa stanie się bardzo liczna, co zagwarantuje wylicytowanie wszystkich gadżetów.

      Zakończenie licytacji zaplanowaliśmy na 31 stycznia 2021 godz. 12.00. Pieniądze można wpłacać za pomocą e-skarbonki. Adres do eskarbonki: eskarbonka.kruszyna.pl (płatność elektroniczna na konto Fundacji WOŚP). W okienku „w tym miejscu podaję imię” należy wpisać swoje imię oraz nazwę i kwotę wylicytowaną za przedmiot.

       

      Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP odbędzie się w niedzielę ( 31.01.2021r.) przed każdą niedzielną Mszą Świętą przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Widzowie.

      Jako wolontariusze zachęcamy do wspierania i wrzucenia do puszki chociaż symbolicznej złotówki, ponieważ jest to szczytny cel.

      Warto pomagać!

     • Komunikat

      17.01.2021

      W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III naszej szkoły będzie odbywała się stacjonarnie wg dotychczasowego planu zajęć. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Pełną treść tego dokumentu zamieściliśmy w zakładce KORONAWIRUS.

     • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy

      14.01.2021

      Drogi Uczniu, 

      przestajesz sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem? Boisz się powrotu do nauki zdalnej? Pamiętaj, że wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Powiedz o tym rodzicom, wychowawcy Twojej klasy, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. 

      Jeżeli jednak nie jesteś gotowy mówić o swoich problemach dorosłym z Twojego otoczenia, to dla Ciebie właśnie uruchomiony został przez siedem dni w tygodniu całodobowy telefon zaufania i czat internetowy. 

      Połączenia telefoniczne z nrem 800 12 12 12 są darmowe. Także czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej – brpd.gov.pl.  

       

      „Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, stałeś się celem ataku w internecie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Nie jesteś sam. Zadzwoń pod darmowy numer 800 12 12 12 lub napisz na internetowym czacie. Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiać ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać anonimowy. Eksperci pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, gdzie znaleźć konkretne wsparcie” – zachęca Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.  

       

      Drogi Uczniu, 

      nie wstydź się swoich problemów, nie skrywaj ich w sobie, mów o nich, rozmawiaj! 

     • ZDALNE MIKOŁAJKI W SZKOLE

      21.12.2020

         W tym roku szkolnym mikołajkowe obchody przybrały zupełnie inną formę niż dotychczas. Święto tak bardzo lubiane przez wszystkie dzieci, na które wyczekiwały z ogromnym entuzjazmem, ze względu na obecną sytuację epidemiczną i brak możliwości bezpośredniego kontaktu zostało przeniesione na internetowe łącza. Nie odebrało nam to jednak świątecznej radości!

      Zarówno wychowawcy, rodzice jak i dzieci bardzo się postarali aby ten dzień był wyjątkowy mimo wszystko. A działo się :)

      Klasa pierwsza , druga i trzecia nie próżnowały!

      Nasi pierwszoklasiści zaprezentowali zabawny wierszyk o Świętym Mikołaju. Uśmiechnięte buzie, rekwizyty do wierszyka i przebrania to dowód , że bawili się przy tym świetnie . Ula zaśpiewała uroczo piosenkę o Św. Mikołaju.

      Wszystkie klasy wykonały prace plastyczne z podobizną ulubionego Świętego naszych dzieci.

      Wiele dzieci przez cały dzień miało na głowach świąteczne czapki. Nie zabrakło też gier i zabaw o tematyce świątecznej. Wśród nich ubieranie wirtualnej choinki i lekcja online ze Świętym Mikołajem.

         Zdalnie czy nie, mikołajkowy czas nadal był czasem magicznym. Miejmy jednak nadzieję, że za rok przyjdzie nam ten dzień spędzić we wspólnym gronie!

       

      ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU

     • Przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę!

      18.12.2020

        W imieniu obdarowanej Rodziny pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom Szlachetnej Paczki 2020.

         Idea tej ogólnopolskiej akcji opiera się na przekazywaniu bezpośredniej pomocy potrzebującym na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Objęliśmy opieką jedną z Rodzin należących do programu i pełni zapału oraz nadziei przystąpiliśmy do spełniania marzeń naszych bliźnich o godnym życiu i lepszym jutrze. W przygotowanie paczki zaangażowała się niemal cała społeczność lokalna, powstał piękny łańcuszek Ludzi o Wielkich Sercach. Dziękujemy Uczniom, Przedszkolakom, Rodzicom, Pani Wójt i Pracownikom Urzędu Gminy w Kruszynie, Radnym Rady Gminy Kruszyna, Przedsiębiorcom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty oraz Mieszkańcom za wsparcie akcji w postaci środków finansowych i darów rzeczowych. Zebrana kwota pieniężna w wysokości 3 064 zł pozwoliła na zakup: lodówko – zamrażarki, 1 tony węgla, 2 kompletów ciepłej pościeli ( kołdry + poduszki), bielizny i odzieży męskiej oraz artykułów gospodarstwa domowego. Dzięki Państwa wspaniałomyślności, Rodzina otrzymała również drewno opałowe, lepik dekarski, sporą ilość żywności trwałej i chemii gospodarczej, a także spełniło się jej ciche marzenie o… świątecznej choince. Tym samym zrealizowaliśmy w pełni ideę akcji, którą jest przygotowanie paczki, będącej darem serca i trafiającej prosto w serce drugiego człowieka. Prezenty, pięknie zapakowane przez naszych uczniów, trafiły do Rodziny podczas Paczkowego Weekendu Cudów ( 12 – 13 XII br). Obdarowani byli radośnie zaskoczeni. Życzymy Im zdrowia i powodzenia, a wszystkim Darczyńcom, tego, by dobro okazane drugiemu człowiekowi wróciło w dwójnasób.

       

                                                                                                                                       Agnieszka Dróżdż

      Agnieszka Włodarczyk - Peszke

     • "Razem na Święta" 2020

      03.12.2020

      „Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji będą miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter. W tym roku chcemy przypomnieć o konieczności umacniania więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. W Widzowie działania podejmie Szkolny Klub Wolontariatu. 

     • 25 listopada Dzień Pluszowego Misia

      02.12.2020

      Żeby było kogo tulić , kiedy pada deszcz.

      Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,

      żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez.”

      Światowy Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzony jest 25 listopada. Nie jest to przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, bowiem obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

      W ramach obchodów tego miłego święta uczniowie z klas I-III ze względu na obecną sytuację włączyli się do akcji poprzez przesłanie zdjęcia ze swoim ulubionym misiem. Ze wszystkich zdjęć został stworzony piękny kolaż. Pomimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”.

      Dzieci poznały historię pluszowego misia, świetnie poradziły sobie z odgadywaniem imion bajkowych misiów. Maluchy opowiadały skąd mają swoje ulubione misie, jak długo są z nimi i jak wiele dla nich znaczą.

      Miś na smutki i radości,

      Miś gdy coś Cię bardzo złości,

      Miś co leży pod poduszką,

      Miś co ma klapnięte uszko,

      Miś Puchatek , Miś Uszatek,

      Miś z futerka, z pluszu, z łatek

      Dziś Dzień Pluszowego Misia. Więc go przytul mooooocno dzisiaj .

       

       

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”!

      30.11.2020

      To ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest tzw. „mądra pomoc” - materialne i mentalne wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (https://www.szlachetnapaczka.pl).

      Po raz pierwszy szkoły z terenu naszej gminy przyłączyły do Szlachetnej Paczki w ubiegłym roku, za co pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować darczyńcom. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i „ludzi o wielkich sercach” zebrano dużą ilość żywności i chemii gospodarczej, ufundowano również paletę drewna opałowego. Uczniowie z poszczególnych szkół zajęli się pakowaniem i ozdabianiem „prezentów”, które zostały przekazane do magazynu Szlachetnej Paczki w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. Stamtąd paczki trafiły do potrzebujących mieszkańców z 3 gmin: Mykanowa, Kruszyny, Kłomnic. Wspólnym wysiłkiem sprawiliśmy, że na twarzach wielu ludzi zagościł uśmiech, a ich codzienne życie stało się choć odrobinę lżejsze.W tym roku pragniemy wspomóc konkretną Rodzinę – schorowanego, doświadczonego przez los Pana Wacława i jego 29 – letniego syna Bożydara zmagającego się z chorobą psychiczną.

      Oto najpilniejsze potrzeby Rodziny:

      Lodówka (Rodzina korzysta ze starej lodówki kupionej kilka lat temu jako używanej, która wykazuje objawy zużycia.)

      Odzież dla syna (chłopak posiada jedynie starą, zniszczoną odzież, brakuje mu nowych, schludnych ubrań) Potrzebna jest odzież męska całoroczna: bluza, spodnie, t – shirt, bielizna. rozmiar L, wzrost 170/ 80 kg) 

      Środki czystości (Rodzina oszczędza pieniądze na środkach czystości, zatem ich brakuje). Potrzebne są: płyn do mycia naczyń, proszek do prania, mydło/żel myjący, szampon, płyny czyszczące, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, płyn do płukania).

      Inne, ważne potrzeby Rodziny.

      Żywność trwała (ryż, herbata, olej, kasza, makaron, mąka, dżem, cukier, konserwy mięsne i rybne)

      Opał - 1 tona (Rodzina martwi się o brak pieniędzy na zakup opału na tegoroczny sezon zimowy)

      Szczególne upominki - Ojciec i syn ucieszyliby się z czasopism i książek dot. motoryzacji i polityki oraz małej choinki świątecznej.

      Finał Szlachetnej Paczki 2020 odbędzie się w weekend 12-13 grudnia. Tego dnia zgromadzone środki będą przekazywane do lokalnego sztabu akcji w Mykanowie.

      Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami damy radę wspomóc tę rodzinę i zdążymy na czas :)

      Jak możemy pomóc – ofiarowując środki pieniężne, artykuły spożywcze, środki czystości oraz inne, odpowiadające potrzebom Rodziny i przynosząc je do szkoły/przedszkola.

      Pomóc może każdy z nas! Pamiętajmy:

      DOBRO POWRACA!

       

      W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami:

      Agnieszka Dróżdż - (tel. 605 976 102)

      Agnieszka Włodarczyk – Peszke (tel. 603 817 751)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
   • spwidzow@gmail.com
   • +48 34 320 28 08
   • Widzów ul. Żwirki i Wigury 16 42-282 Kruszyna Poland
   • spwidzow@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx